CV.

In 1947 geboren; kind van hoop en optimisme en gezamenlijkheid. Nederland was in opbouw. Vrij om te doen wat men wilde. De echo van de religieuze zuilen van voor de oorlog hielden de mensen netjes en ver van het onmenselijke geweld. Iedereen wist hoe men diende te leven. Weinigen waren “fout” geweest tijdens de oorlog en de boeven waren verdreven. Democratie en gelijkheid en eensgezindheid leidden tot een fatsoenlijk leven. Ridderlijke deugden als eer, opkomen voor de zwakken en godsvrucht werden mij meegegeven. De verlichting werd voortgezet en explodeerde. Het adagium “kennis was macht” werd alom omarmd. Scholing en ontwikkeling zou leiden tot een beter bestaan. De homo sapiens kwam tot wasdom. Mijn idolen waren klassiek o.a. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Bach, Mozart. Ontwikkeling in de breedte. Een generalist. Zo kwam ik terecht in het onderwijs. Dit universele is een patroon dat aan mij kleeft. In mijn werk als leraar gaf ik les in diverse vakken: Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, godsdienst, drama, handenarbeid, informatica, psychologie, pedagogiek, burgerschap enz.

Als kunstenaar creëerde ik een tamelijk grote diversiteit aan werkstukken en opvoeringen. Eeuwig nieuwsgierig in veel gebieden. Telkens op een andere manier de werkelijkheid ervaren en beleven. Een lange weg ging ik: via bestuur, landelijke politiek, zakenleven en informatica En hierdoor konden mijn inzichten zich verdiepen. Ik leefde in een tijd waarin ontwikkelingen op de schouders van reuzen uit de voorgaande eeuwen hebben plaatsgevonden. Deze sprongen kenden hun weerga niet in al die eeuwen ervoor. Ik heb dit meegemaakt of gezien. De tijd snelt verder vooruit. Het tijdperk van de homo artifex is aangebroken. Talent en vaardigheden zijn zichtbaar; het eigene nog enigszins verborgen door de flamboyante, vreugdevolle, speelse zoektocht. Nu is de tijd gekomen om mij meer te beperken en te filteren naar mijn eenheid in inhoud en vorm. De karakteristieke kwaliteiten blijven: de wereld is een wonder dat ik erken en wil laten zien. Het goddelijke toont zich in de uitingen van hen, die liefde, passie en kunde verenigen.


autodidact

lid NABK; BOK, Pictoright,  NLP gilde.


 

Born in 1947. Child of hope, optimism and togetherness. The Netherlands was still in construction. One was free to do what one wanted. The echo of the religious columns before the war kept people neat and far from inhuman violence. Everyone knew how to live. Few were "incorrect" during the war and the thugs were driven out. Democracy and equality and unity led to a decent life. Virtues such as honor, rising up for the weaker people in society and godliness were given to me. The enlightening continued and exploded. The adage “knowledge was power” was widely embraced. Education and development would lead to a better existence. The homo sapiens came into being. My classical idols were Leonardo da Vinci, Michelangelo, Bach, Mozart. A broad development. A generalist. That is how I ended up in teaching. This diversity is a pattern that I adhere to. In my work as teacher I taught various subjects: Dutch, History, Geography, Mathematics, Religion, Drama, Arts & Crafts, Computer Science, Psychology, Educational Sciences, Citizenship etc.

As an artist, I created a wide variety of assignments and performances. An eternally curious mind, experiencing reality in many different ways. Deepening my insights through all these experiences. Living in a period when developments in the world took place on the shoulders of the giants of previous ages. These major peaks in development had not occurred in earlier centuries. I have personally experienced or seen this. Time is moving forward and now the era of the ‘homo artifex’ has arrived. Talents and skills are visible; the authentic still hidden somewhat by the flamboyant, joyful, playful search. Now is the time to limit myself and filter my entity in its content and form. The characteristic qualities remain: the world is a miracle that I acknowledge and want to show. Divinity is manifested in the expressions of those who unite love, passion and knowledge.autodidact

member  NABK; BOK, Pictoright; NLP gilde